RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Rapportkommentar SaveLend Q1 2024

Inledning

Endast ett fåtal svenska bolag har anammat den amerikanska stilen att rapportera kvartalsrapporter efter börsstängning. Ett sådant är SaveLend, som det senaste året presenterat kvartalsrapporter kvällstid. Ikväll är inget undantag, även 2024 tycks bli ett år med rapporter på kvällen.


Inför årets kvartal har aktien haft det mycket motigt. Efter föregående rapport, en besvikelse både på grund av låg omsättning och höga (engångs-)kostnader, kom aktien att sjunka till strax över 3:- för att därefter återhämta sig till ca 4. Den senaste månaden har dock sett aktien -33% för att nu under dagen handlas som lägst till ca 2,6 kr. Kursnedgången är ett resultat av nyhetstorka, lågt förtroende för bolagets nya VD, en nyhetsstorm kopplat till bolagets krediter utgivna av dotterbolaget SKF, till synes riktade och tämligen subjektiva klick-genererande artiklar om SaveLend i massmedia och en allmän oro inom peer-2-peer-marknaden.


Med ett annat perspektiv har den senaste tiden dock inte varit särskilt dålig. Bolagets sparstrategier, som nu lanserades för 11 månader sedan, har presterat i linje med förväntningarna. Avkastningen för inbitna sparare är god och därför har bolagets största kund valt att utöka deras engagemang även till nylanseringen i Finland. Även för dotterbolaget Billecta har det gått bra - bolaget annonserade att de växer månad för månad och att mars var en rekordmånad. Samtidigt höjde bolaget priset vid årsskiftet.


Inför rapporten var min uppfattning att konsensusbilden låg på cirka 44 MSEK i omsättning med cirka 0 MSEK i EBIT. Detta för att bolaget ska kunna bli lönsamt på sista raden i Q2. Det motsvarade i sådana fall en ökning inom Billecta och en relativt stillastående sparplattform.


Under Q1 skedde vissa nyheter. Projektfinansiering förmedlade lån för 25 MSEK, och etablerades på riktigt som ett erbjudande på SaveLends plattform. Nord-IX valde att utöka samarbetet. Billecta nådde nya rekordresultat. Men den största förändringen är förstås bortgången av bolagets grundare och vd, Ludwig Pettersson. Detta har redan avhandlats i VD-ordet till föregående rapport och min rapportkommentar till denna. En permanent ersättare har tillsatts, men Ludwigs bortgång har förstås påverkat det operationella under Q1, som vi idag fick se siffror för.


Resultatet

Dessvärre nådde SaveLend inte upp till förväntningarna. Med en omsättning på 40,2 MSEK och ett EBITDA på 1,6 MSEK (EBIT -4,9) växer omsättningen på kort sikt inte i det tempot som bolaget önskar. Nej, omsättningen minskar -10% sedan föregående år. De likvida medlena minskar till 12 MSEK då kassaflödet var kraftigt negativt.


AUM växer till 1800 MSEK, en tillväxt på +2% QoQ (1768) och +53% YoY (framförallt drivet av förvärvet av Lendify). Antalet nya sparare uppgick till 909, vilket således är en fortsatt minskning i takten av nyförvärvade kunder och under bolagets mål om minst 1500.

Värdering av SaveLend Group och Billecta

Den sjunkande kursen har medfört att den bakåtblickande värderingen sjunkit rejält för att nu uppgå till P/S <0,9. Även utan att justera för föregående kvartal med stora engångsposter ses följande trend:

Med tanke på att SaveLend under Q4 utlovande lönsamhet under H1 2024 på sista raden, förväntar jag mig att lönsamhetsutvecklingen fortsätter i närtid, även om den kanske inte uppnås redan i nästa kvartal. 


Bryter man ned utvecklingen ytterligare, och endast studerar delkomponenterna i SaveLend Group, dvs SaveLend och Billecta, kan man med en konkurrent-analys se att Billectas eventuella marknadsvärde sannolikt överstiger hela SaveLend Group, dvs, värdet på investeringsplattformen är numer negativt enligt marknadens bild. Eller så är Billecta kraftigt underskattat. Jag anser att Billecta skall ha en relativt hög värdering. Bolaget uppvisar en stadig tillväxt, god förmåga till skalbarhet och inleder nu en ny mognadsfas med en erfaren ledning på plats - understött av en stigande försäljning. I detta kvartal minskade Billectas totala försäljning även om intäkterna från själva faktureringsplattformen steg i förhållande till föregående kvartal.

Min tro är att Billecta kan komma att vinna fler större affärer i framtiden, något som kan accelerera en redan pålitlig tillväxt. Detta medför att aktien sannolikt bör värderas i linje med peers som växer i samma takt och med samma lönsamhetsförutsättningar. Den senaste peer-analysen från Penser by Carnegie ansåg att Billecta var värt minst 3,9 kr per aktie.

Således delar Penser min bild om att värdet på Billecta sannolikt överstiger hela SaveLend Groups värde. Jag anser dock inte att investeringsplattformen skall ha en negativ värdering, fastän det föreligger ett flertal orosmoln på den fronten. Ett sådant gäller lagstiftning…


Lagstiftning

Regeringen föreslog under föregående vecka att kraven på snabblåneföretag skall skärpas ytterligare, ett förslag som kan komma att innebära att SaveLend måste anpassa deras verksamhet efter en framtida nödvändig banklicens, något som inte är en självklarhet för bolaget. Som jag tolkar dagens förslag kan bolaget sannolikt ställas om och fortsätta, dock utan deras konsumentkrediter, om det genomförs enligt nuvarande förslag. Problemet är att mycket av SaveLends fokus varit på just konsumentkrediterna, som utgjort större delen av föregående års förmedling och som är de enda krediterna bakom de nylanserade fasträntekontona. Förslaget kommer sannolikt att diskuteras mer fram och till, det slår nog sannolikt även hårt mot andra etablerade aktörer, men utgör förstås ett hot mot SaveLends verksamhet, även om detta är svårt att kvantifiera. 


I rapport kommenteras förslaget ofullständigt, det är ännu oklart vilken effekt förslaget får om det genomförs:

“Finansdepartementet presenterar nytt lagförslag för stärkt konsumentskydd på kreditmarknaden. Det nya förslaget innebär att verksamhet inom förmedling och utgivning av konsumentkrediter inte längre får bedrivas av ett konsumentkreditinstitut. Denna typ av verksamhet kommer istället kräva tillstånd som bank eller kreditmarknadsbolag. Lagförslaget är i ett tidigt skede och även om det röstas igenom innehåller det övergångsregler som innebär att en aktör som redan bedriver verksamhet med konsumentkrediter får fortsätta med nuvarande verksamhet fram till sista juli 2026. Ledningen i SaveLend Group bedömer inte att koncernens verksamhet står och faller med detta på något vis. SaveLend är, och kommer fortsätta att vara, en sparplattform för räntesparande som skapar avkastning via diversifiering. Verksamheten har goda möjligheter att anpassas efter de möjliga nya reglerna under de kommande åren, och styrelse och ledning utreder tillsammans potentiella vägar framåt” Värdering av SaveLends investeringsplattform

SaveLends sparplattform har stött på patrull. Tillväxten som tidigare var så god har nu vänt till kraftigt negativ. Detta medför också att plattformen är förlustbringande.


Den svaga omsättningen är ett resultat av ett lägre inflöde av nytt kapital än tidigare kombinerat med en ökad försiktighet kring förmedling av lån och ett nytt upplägg på dessa. Även det oinvesterade kapitalet växer och under Q1 var endast 96% investerat, något ned från tidigare kapital. Det var mellan Q1 2023 och Q2 2023 som SaveLend ställde om deras kreditutgivning med helt nya kriterier och med andra betalningsupplägg. Jag försöker gräva i den exakta påverkan detta har fått, vilket lett mig till följande uppställning, som inkluderar flertalet estimat. Denna uppställning försöker illustrera “grundverksamheten” i SaveLends investeringsplattform och gör därför justeringar för Lendify baserat på mina gissningar om dem.

Som framgår i uppställningen har det senaste året varit med en negativ trend gällande omsättningen, som var rekorddålig på -23,2% i Q1 ‘24 jämfört med föregående år. Detta är ett resultat av lägre förmedlat volym, som minskade hela 37,2%. Dvs, omsättningen per förmedlad volym har ökat med cirka 22% jämfört med innan omställningen, men eftersom den förmedlade volymen sjunkit så kraftigt så sjunker ändå omsättningen.


I denna graf illustreras hur omsättningen nu överstiger det förmedlade kapitalet sedan Q3. Min tro är att detta är långsiktigt gynnsamt då den förmedlade volymen sannolikt kan komma att stiga i framtiden i takt med att bolaget fortsätter att attrahera nya kunder, etablera nya sparformer och framförallt att marknadsförutsättningarna förbättras. Om så är fallet kan det vara så att senaste årets omställningar kan ha ökat den framtida intjäningen rejält.

Ändock är det nu dock så att investeringsplattformen ännu är förlustbringande och dessutom krymper. Hur ska det egentligen värderas? Är en negativ värdering motiverad med tanke på de risker som ändå föreligger? Jag tror inte det. 


Finansiella mål

SaveLends tidigare finansiella mål, som sträckte sig till 2025, har dessvärre avskaffats och nya satts för 2027. Dessa är mycket ambitiösa, och detta kvartals utveckling talar inte för att de skulle uppnås.


Det viktigaste målet för mig i år var att bolaget skulle bli lönsamt under H1 2024, något som jag nu tror är omöjligt. I VD-ordet nämns inte heller detta längre. Istället kommenteras målen för 2027 “Vår långsiktiga målsättning mot 2027 står emellertid fast och vi kommer att ha ännu bättre möjligheter att både nå och överträffa de uppsatta målen tack vare de förändringar som nu görs.”


I ett tidigare inlägg diskuterade jag vad de finansiella målen egentligen kräver för antaganden. Min uppställning såg ut något i stil med nedan, och till det kan jag konstatera att 2024E blir väldigt svåruppnåeligt. Samtidigt har också marknadsvärdet halverats sedan dess.

Q2

Min tro är att kostnaderna kan hållas någon miljon lägre i Q2, samtidigt som Billecta kan omsätta något mer och även sparplattformen. Trots detta blir det sannolikt svårt att uppnå positivt resultat i kvartalet som tidigare utlovat. Jag vill ändå tro att bolaget kommer att klara sig undan en nyemission, även om det sannolikt blir på håret.


Q&A

Jag kommer att skicka följande frågor:


Kommer SaveLend Group nå lönsamhet under H1 2024 så som det talades om i föregående rapport?


De interna provisionsintäkterna som förekommer inom Billecta, från vad kommer dessa?


Det kommunicerades i slutet på februari att NordIX valt att utöka deras samarbete med er med ytterligare omkring 40 MSEK. I Q1 växte institutionellt kapital med mindre än 10 MSEK, och enligt Nord-IX rapportering har deras kapital hos er endast vuxit med cirka 2m€ per april. När är det tänkt att NordIX skall investera dessa pengar? Varför kommunicerades det i förväg?


Det var länge sedan som Billecta fick en enskild större ny kund, är detta en trend som ni ser framför er fortsätta?


Nykundsinflödet fortsätter vara en besvikelse i kvartalet. Har lanseringen av Fasträntekontot hjälpt er att nå en ny kundgrupp, och kan vi vänta oss att inflödet av sparare ökar i kommande kvartal?


Det förmedlade kapitalet i förhållande till det totala kapitalet på plattformen är rekordlågt i Q1. Samtidigt minskar andelen investerat kapital till 96%. Beror detta på en brist på krediter att förmedla?


Uppföljning till ovan fråga: Om så ej är fallet, hur kommer det sig att ni menar att Q1 är något av ett transportkvartal i väntan på lansering av ännu fler diversifierade krediter?


Det uppges att återinvesteringsgraden sjunkit för Lendifyinvesterare. Hur stor del av omsättningen kommer från Lendify, och ungefär hur stort är utflödet från dessa investerare varje kvartal? Hur ser fördelningen av kvarvarande Lendify-lån ut, kommer de flesta intäkter tillfalla SaveLend 2024, 2025, 2026 eller 2027?


Kommer SaveLend enligt nuvarande utsikter kunna nå ett positivt kassaflöde utan fler nyemissioner?


Sammanfattning

Min bedömning är att SaveLend inom kort kommer att nå lönsamhet. Detta är underbyggt av en snabbt växande SaaS-tjänst i form av Billecta och en investeringsplattform med för varje kvartal växande sparkapital. 2024 har varit ett turbulent år som sett SaveLends aktiekurs mer än halveras. Det är i min mening en överreaktion där aktien sjunkit på mycket tveksamma grunder flera gånger under året. Senaste tidens nyheter om lagförslag är förstås mycket intressanta och där måste jag fördjupa mig ytterligare, men i min mening är bolaget nu sådant att det består av en intressant SaaS-komponent som bär hela dagens värdering med råge och därtill en investeringsplattform som tillsammans med faktureringsplattformen når lönsamhet för hela gruppen redan i år och därefter förhoppningsvis en tilltagande vinsttillväxt med efterföljande utdelning framöver.


Liknande inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page